img
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Lódzkiej; Komputerowe projektowanie ukladów
Politechnika Lódzka
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych
90-924 Lódź, ul. Wólczańska 221/223
tel. (42) 631 26 28 faks (42) 636 03 27
http://www.dmcs.p.lodz.pl
Laboratorium
KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE UKLADÓW
Wersja 4.02p (luty 2017)
Podwersja PSpice
Regulamin laboratorium (Tydzień 1)
1.
Zaliczenia laboratorium odbywa się na podstawie pelnego sprawozdania zawierającego wszystkie ćwiczenia z
wlasnymi uwagami i obliczeniami studenta oraz na podstawie ocen cząstkowych z subkolokwiów
przeprowadzanych przez prowadzącego zajęcia.
2.
Laboratorium jest obowiązkowe w związku z czym jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje
niezaliczenie przedmiotu.
3.
Sprawdzenie przygotowania do zajęć może być przeprowadzone za pomocą kolokwium. W przypa dku
stwierdzenia nieprzygotowania do zajęć student usuwany jest z laboratorium. Przewidziany jest jeden termin
poprawkowy na odrobienie ćwiczeń.
4.
W czasie laboratorium mogą przebywać wylącznie osoby prowadzące zajęcia lub bezpośrednio związane z
obslugą laboratorium.
5.
Praca w katalogu innym niż wlasny jest zabroniona.
6.
Otwieranie zbiorów innych niż wlasne powoduje natychmiastowe usunięcie z zajęć.
7.
Praca w laboratorium odbywa się za pomocą komputerów polączonych w sieć. Usilowanie samodzielnej zmiany
przydzielonych zasobów, lamanie lub korzystanie z cudzych hasel powoduje skreślenie z laboratorium.
Strona 1 z 61